EURAO Statuten

Statuten van de Europese RadioAmateurs Organisatie (v6)

Op 29 juni 2013, in Friedrichshafen (Duitsland) zijn onderhavige statuten besproken en aanvaard door het Promotoren Comitee, verenigd in de Algemene Vergadering.

Op 15 november 2014 in Fonteny-le-Comte (Frankrijk), keurt de Vergadering de verplaatsing goed van de maatschappelijke zetten naar Frankrijk.

TITEL I: Naam, Zetel, Doel en Duur

Art. 1. Naam

Onder de benaming "Europese RadioAmateurs Organisatie", hierna ook "EURAO" genoemd of de Organisatie, werd ze gesticht in 2005. Deze non-profit en niet-overheid organisatie (NGO) is een internationale federatie van verenigingen van radioamateurs.

In 2014 verplaatst EURAO zijn hoofdkwartier naar Frankrijk, om een erkende vereniging te worden onder de Franse wetgeving van 1 juli 1901 en van het decreet van 16 augustus 1901.

Art. 2. Zetel

De zetel van EURAO bevindt zich in Saint Pierre dels Forcats (Frankrijk) in het departement 66.

De zetel kan verplaatst worden in hetzelfde land bij eenvoudige beslissing van de Raad van Bestuur.

De zetels van alle leden-Organisaties zullen automatisch ook beschouwd worden als zetel van EURAO.

Om praktische redenen is de voertaal van de Organisatie het Engels. Nochtans, waar mogelijk, kunnen wederzijdse contacten in een andere taal gebeuren, die gesproken en verstaan wordt door de betrokken partijen, afhankelijk van de noodzakelijkheid.

Voor alle vragen betreffende de uitlegging, zullen worden beslecht volgens de Engels versie van dezelfde statuten.

Art. 3. Doel

De doelstellingen van de Organisatie zijn de volgende:

 • Een ontmoetingspunt te zijn voor alle onafhankelijke verenigingen van radioamateurs, in gans de wereld maar voornamelijk in Europa, de geïnteresseerd zijn in het delen van hun activiteiten en experimenten, het opzetten van gezamenlijke diensten, het samenwerken in nieuwe projecten en, natuurlijk, de lobbying bij de openbare administraties;
 • Radioamateurs vertegenwoordigen bij internationale instellingen en het helpen van nationale en regionale verenigingen hetzelfde te doen op hun eigen niveau;
 • Het creëren en aanbieden van gezamenlijke diensten aan haar leden;
 • De studie, toepassing en het experimenteren van de radiocommunicatie in al zijn vormen, fenomenen en toepassingen;
 • Het organiseren van educatieve activiteiten voor het verwerven van de kennis, het inzicht en de vaardigheden op gebied van radiocommunicatie;
 • Het verspreiden van de rol die radioamateurs kunnen spelen in de gemeenschap, in het bijzonder in noodsituaties, maar niet alleen dan;
 • Het publiceren van tijdschriften, nieuwsbrieven, brochures en andere media waarin het belang van de Organisatie, haar leden, de radioamateur dienst en de radioamateur satellietdienst centraal staan;
 • Het promoten van een correcte toepassing van de regelgeving, de beslissingen en aanbevelingen die aangenomen zijn in de Europese Unie en zijn lidstaten, ITU en andere officiële instellingen;
 • Het verdedigen van de belangen van de Organisatie, haar leden-verenigingen en de andere soorten van leden.

De Organisatie is ook bevoegd alle nodige financiële en/of commerciële transacties uit te voeren om haar belangen en doelstellingen te kunnen bereiken.

Art. 4. Duur

De Organisatie is gesticht voor onbepaalde tijd, maar kan ontbonden worden op elk ogenblik, in overeenstemming met de statuten.

TITEL II: Leden

Art. 5. Aantal leden

Het aantal leden is onbeperkt, maar er moeten er minstens drie (3) zijn.

De Algemene Vergadering moet in elk geval groter in aantal zijn dan de Raad van Bestuur.

Art. 6. Soorten leden

De Organisatie erkent volgende soorten van leden:

 • Verenigingen: nationale/regionale onafhankelijke verenigingen van radioamateurs, wettelijk gesticht in het eigen land, die de wil uitdrukken om tot EURAO toe te treden en door de Algemene Vergadering zijn aanvaard.
 • Stichters: de ledenorganisaties die de allereerste Statuten van EURAO hebben ondertekend..
 • Ereleden: zij die uitzonderlijke diensten aan de Organisatie geleverd hebben. Zij worden benoemd door de Algemene Vergadering op voordracht van de Raad van Bestuur.
 • Supporters: zij die een hechtere relatie wensen met de Organisatie, interesse hebben in de doelstellingen, activiteiten, diensten en vertegenwoordiging. De Raad van Bestuur kan verschillende soorten van dergelijke leden bepalen, evenals de bijdragen.

Alle leden hebben stemrecht. Enkel leden-verenigingen en stichters hebben stemrecht in de Algemene Vergadering van EURAO, elk één (1) stem, op voorwaarde dat zij in regel zijn met hun bijdragen.

Art. 7. Lidmaatschap

Elke vereniging of individu kunnen solliciteren voor lidmaatschap van EURAO Zij sturen hun sollicitatie aan de Secretaris-Generaal op de geëigende manieren.

In het belang van een betere flexibiliteit kunnen kandidaat-verenigingen tijdelijk aanvaard worden door de Raad van Bestuur, op voorwaarde van de uiteindelijke beslissing door de Algemene Vergadering.

Art. 8. Bijdragen

De minimumbijdrage wordt elk jaar vastgesteld door de Raad van Bestuur.

De bijdrage kan verschillen naargelang de categorie van lid.

Art. 9. Ontslag

Elk lid heeft het recht ontslag te nemen uit de Organisatie. Dit ontslag moet betekend worden bij de Secretaris-Generaal op de geëigende manieren.

Leden die nalaten hun bijdrage te betalen binnen de 3 maanden van het lopende jaar, verliezen ambtshalve hun stemrecht. Zij kunnen verondersteld worden ontslagnemend te zijn als er binnen één (1) maand na een officiële herinnering, daaraan geen gevolg wordt gegeven.

Art. 10. Geen aanspraken

Ontslagen of ontslagnemende leden en hun rechthebbenden kunnen geen deel opeisen van de activa (financiële en andere) van de Organisatie. Daarom kunnen zij nooit aanspraak maken op enige terugbetaling of compensatie voor betaalde bijdragen of welke giften ook die eventueel gedaan werden.

TITEL III. Algemene Vergadering

Art. 11. De Vergadering

De Algemene Vergadering is het hoogste orgaan van EURAO en is samengesteld uit alle leden van de Organisatie die in regel zijn met hun bijdrage voor het lopende jaar.

Elke lid-organisatie heeft één (1) stem. Deze kan geldig persoonlijk uitgebracht worden of op elektronische manier (e-mail, VoIP, …).

De Voorzitter van de Organisatie zit ambtshalve de Algemene Vergadering voor. Als de voorzitter niet in staat is dat te doen, zal het voorzitterschap uitgeoefend worden door het oudste aanwezige lid van de Raad van Bestuur.

Art. 12. Macht van de Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering heeft de exclusieve macht voor:

 • Aanvaarden en ontslag van leden van de Organisatie
 • Wijziging van de Statuten
 • Vrijwillige ontbinding van de Organisatie
 • Goedkeuring van de financiële rekening en de budgetten
 • Benoeming en ontslag van de leden van de Raad van Bestuur
 • Benoeming en ontslag van de financiële controleurs
 • Ontlasting verlenen aan de leden van de Raad van Bestuur en de financiële controleurs
 • Alle zaken die niet in deze statuten zijn voorzien.

Normaliter worden de beslissingen genomen met eenvoudige meerderheid, d.i. de helft plus één van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen, behalve in geval van: wijziging van de statuten, aanvaarden en ontslagen van nieuwe leden en ontbinding van de vereniging waarvoor een gekwalificeerde meerderheid van 2/3 noodzakelijk is.

Art. 13. Uitnodiging Vergadering

De Algemene Vergadering moet plaats hebben ten minste één maal per jaar. Ze kan gehouden worden met elektronische middelen om tijd en geld te sparen en grote verplaatsingen te vermijden en de deelname te verhogen.

De uitnodiging wordt ondertekend door de Voorzitter en/of de Secretaris-generaal om wettelijk te zijn. Ze kan gedaan worden in elke denkbare vorm: brief, e-mail, …

De uitnodiging moet minstens 15 dagen op voorhand verzonden worden en moet bevatten:

 • De datum van de Algemene Vergadering
 • De plaats met het volledige adres
 • Gedetailleerde agenda van de bijeenkomst

Enkel punten die geldig en duidelijk worden vermeld op de agenda hebben een bindend effect.

Art. 14. Wijzigingen van de Statuten

Wijzigen van de statuten is enkel mogelijk wanneer het geldig en gedetailleerd vermeld is op de uitnodiging van de Algemene Vergadering en 2/3 van de leden-verenigingen aanwezig of vertegenwoordigd zijn (de stemgerechtigden).

Wijzigingen van de statuten kunnen enkel aanvaard worden met een 2/3 meerderheid van het totaal aantal stemmen.

Wijzigingen aan de doelstellingen van de Organisatie zijn enkel mogelijk met een 4/5 meerderheid van de stemmen.

Art. 15. Notulen

Notulen worden opgesteld van elke Algemene Vergadering. Ze moeten ondertekend worden door de Voorzitter en de Secretaris-generaal of door twee andere leden van de Raad van Bestuur.

Deze notulen worden aan de leden meegedeeld op eender welke manier (brief, e-mail,…).

TITEL IV. Raad van Bestuur

Art. 16. De Raad van Bestuur

De Organisatie wordt geleid door een Raad van Bestuur, of Executieve Raad. Deze bestaat uit minstens drie (3) bestuurders. Zij worden benoemd door de Algemene Vergadering voor een periode van twee (2) jaren.

Op het einde van elke periode van 2 jaren kunnen de leden van de Raad van Bestuur herkozen worden voor een nieuwe periode van 2 jaren.

Onder hen worden de volgende functies bepaald en verdeeld:

 • Voorzitter
 • Ondervoorzitter
 • Secretaris-Generaal
 • Penningmeester.

Alle leden van de Raad van Bestuur moeten uit verschillende associations afkomstig zijn.

Als een (her)verkiezing nodig is tijdens een periode van 2 jaren, zal het verkozen lid enkel aanblijven tot de volgende verkiezingsvergadering.

Art. 17. Hoe leden van de Raad van Bestuur verkozen worden

De leden van de Raad van Bestuur worden verkozen door de Algemene Vergadering. Dat gebeurt met een gewone meerderheid, onafgezien van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Ingeval een functie in de Raad van Bestuur vacant is kan de Raad zelf tijdelijk iemand kiezen om die positie in te vullen.

De leden van de Raad van Bestuur voeren hun opdracht uit zonder enige vergoeding.

Art. 18. Beëindiging en afzetting van leden van de Raad van Bestuur

Het mandaat van een lid van een lid van de Raad van Beheer eindigt door:

 • Ontslag nemen
 • Einde van het mandaat, of
 • Afzetting door de Algemene Vergadering.

Art. 19. Bevoegdheden van de Bestuurders

De Raad van Bestuur leidt de vereniging en vertegenwoordigt ze in rechten.

De Raad is bevoegd voor alle zaken, behalve deze die uitdrukkelijk zijn voorbehouden aan de Algemene Vergadering.

De Raad treedt op als eiser of verweerder in alle rechtszaken die de Organisatie betreffen en beslist over het gebruik van wettelijke acties en middelen.

De leden van de Raad worden benoemd en ontslagen door de Algemene Vergadering.

De Raad voert zijn opdrachten uit als college en kan enkel geldige beslissingen nemen wanneer de meerderheid van zijn leden aanwezig zijn.

Beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

Art. 20. Vergaderingen van de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur wordt bijeengeroepen door de Voorzitter of door 2 andere leden van de Raad van Bestuur.

De vergadering van de Raad van Bestuur wordt voorgezeten door de Voorzitter. Bij afwezigheid van de Voorzitter wordt de vergadering voorgezeten door het oudste lid van de Raad.

Van de vergadering wordt een verslag gemaakt dat ondertekend wordt door de Voorzitter en de Secretaris, of door 2 andere leden van de Raad van Bestuur.

Art. 21. Delegatie

De Raad van Bestuur kan alle nodige interne regels uitvaardigen die nodig of nuttig kunnen zijn.

Wijzigingen in deze interne regels worden aan de leden bekend gemaakt bij middel van een (elektronische) nieuwsbrief.

Indien nodig kan de Raad van Bestuur een CEO (Chief Executive Officer) of manager aanstellen, belast met de dagelijkse werking va de Organisatie. Hij/zij zorgt voor de dagelijkse briefwisseling en de lopende zaken. Hij/zij heeft de volmacht om elk document te ondertekenen namens de Organisatie.

De Raad van Bestuur kan zijn macht delegeren voor specifieke zaken of acties aan een andere persoon, al dan niet lid van de Organisatie.

TITEL V. Rekeningen en Budgetten

Art. 22. Periode

Het fiscaal en organisatorisch jaar van de Organisatie begint op 1 januari en eindigt op 31 december.

Art. 23. Afsluiting

De Raad van bestuur bereidt de afsluiting van de boeken voor en maakt een budget op voor het komende jaar. Beide worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering voor goedkeuring.

Art. 24. Financiële controleurs

De Algemene Vergadering benoemt twee (2) financiële controleurs.

Het is hun taak om regelmatig controles uit te voeren op de boekhouding van de Organisatie. Bij de afsluiting doen zij een grondige controle van de financiële activiteiten van het voorbije jaar en brengen daarvan verslag uit aan de Algemene Vergadering.

Art. 25. Ontbinding en vereffening

Enkel de Algemene Vergadering kan beslissen over het ontbinden van de Organisatie, nadat het tijdig en uitdrukkelijk aan de agenda werd geplaatst.

Er moeten minstens 2/3 van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn of vertegenwoordigd, en de beslissing moet een meerderheid van 4/5 van de stemmen krijgen.

De Algemene Vergadering kan dan één of meer vereffenaars aanstellen en bepaalt hun bevoegdheden en de voorwaarden voor vereffening.

De activa zullen, na aftrek van de passiva, overgedragen worden aan een organisatie met een gelijkaardig en belangloos doel, beslist door de Algemene Vergadering.

De ontbinding en vereffening zullen aan de leden worden bekend gemaakt (brief, e-mail,…).

Gedaan te Friedrichshafen (Duitsland), op 25 juni 2016.