Estatuts d'EURAO

Estatuts de l'Organització Europea de Radioaficionats (v6)

El 29 de juny del 2013 a Friedrichshafen (Alemania), aquests Estatuts són debatuts i aprovats per la Comissió Promotora constituïda en Assemblea General.

El 15 de novembre del 2014 a Fontenay-le-Comte (França), l'Assemblea aprova traslladar la seu social a França.

TÍTOL I: Nom, Seu social, Objectius i Durada

Art. 1. Nom

Sota el nom d'"Organització Europea de Radioaficionats", en endavant també denominada "EURAO" o l'Organització, fou creada el 2005 aquesta organització no governamental sense afany de lucre (ONG) com una federació internacional d'associacions de radioaficionats.

Al 2014 EURAO estableix la seva seu social a França per esdevenir una associació declarada d'acord amb la llei francesa d'1 de juliol de 1901 i el decret de 16 agost 1901.

Art. 2. Seu social

La seu social principal d'EURAO es fixa a Saint Pierre dels Forcats (França), en el departament 66.

La seu social es podrà traslladar, dins del mateix país, per simple decisió de la Junta Directiva.

Les seus socials de totes les seves associacions membre seran automàticament considerades també seu social d'EURAO.

Per raons pràctiques, l'idioma de treball de l'Organització és l'anglès. No obstant això, és possible que els contactes recíprocs puguin fer-se en qualsevol idioma parlat i entès per totes les parts, depenent de la necessitat.

Davant de qualsevol dubte d'interpretació, es dilucidarà segons la versió anglesa d'aquests mateixos estatuts.

Art. 3. Objectius

Els objectius de l'Organització son els següents:

 • Ser un punt de trobada per a totes aquelles associacions independents de radioaficionats de tot el món, principalment d'Europa, interessades en compartir les seves activitats i experiències, crear serveis comuns, treballar conjuntament en nous projectes i, per descomptat, representar als seus membres davant les diferents Administracions Públiques;
 • Representar als radioaficionats davant les institucions internacionals i ajudar a les associacions nacionals i regionals a fer el mateix al seu propi nivell;
 • Crear i prestar serveis comuns als seus membres;
 • L'estudi, aplicació i experimentació de la comunicació per ràdio en totes les seves formes, fenòmens i aplicacions;
 • L'organització d'activitats educatives per adquirir el coneixement, la comprensió i les habilitats en el camp de la comunicació per ràdio;
 • Divulgar el paper que els radioaficionats poden exercir en la societat, especialment en les comunicacions d'emergència, però no només;
 • La publicació de revistes, butlletins, fullets i altres mitjans de comunicació en què l'interès de l'Organització, dels seus membres, del Servei d'Aficionats i del Servei d'Aficionats per Satèl·lit sigui central;
 • Promoure la correcta aplicació de les normes, decisions i recomanacions que s'adoptin a la Unió Europea i els seus estats membres, la UIT i altres organismes oficials;
 • Defensar els interessos de l'Organització, de les seves associacions membre i dels altres tipus de socis.

L'Organització és també competent per dur a terme tot tipus d'operacions financeres i/o mercantils per vetllar pels seus interessos i objectius.

Art. 4. Durada

L'Organització es funda per temps il·limitat, però pot ser dissolta en qualsevol moment, de conformitat amb els seus estatuts.

TÍTOL II: Membres

Art. 5. Nombre de membres

El nombre de membres no està limitat, però ha de ser com a mínim de tres (3).

L'Assemblea General ha de ser, en tot cas, més gran en nombre que la Junta Directiva.

Art. 6. Tipus de membres

L'Organització reconeix els següents tipus de membres:

 • Associacions: associacions nacionals/regionals independents de radioaficionats, legalment constituïdes en el seu propi país, que expressin la seva voluntat de pertànyer a EURAO i siguin acceptades per l'Assemblea General.
 • Fundadores: les associacions membre que signin els primers Estatuts d'EURAO.
 • Honoraris: aquells que hagin demostrat una col·laboració destacada en el funcionament de l'Organització. Són nomenats per l'Assemblea General a proposta de la Junta Directiva.
 • Simpatitzants: aquells que volen una relació més estreta amb l'Organització, interessats en els seus objectius, activitats, serveis i representació. La Junta Directiva podrà establir diferents categories i quotes per a aquests membres.

Tots els membres tenen dret a veu. Només les Associacions membre i les Fundadores tenen dret a vot en l'Assemblea General d'EURAO, un (1) vot cadascuna, sempre que estiguin al corrent de pagament.

Art. 7. Afiliació

Cada associació o individu pot sol·licitar l'afiliació a EURAO enviant la sol·licitud al Secretari General pels mitjans establerts.

Per tal d'assolir una major agilitat, les candidates a associació membre poden ser admeses provisionalment per la Junta Directiva, encara que l'aprovació final és una prerrogativa de l'Assemblea General.

Art. 8. Contribució

La contribució mínima es fixa cada any per la Junta Directiva.

La contribució pot ser/serà diferent per a cada categoria d'afiliació.

Art. 9. Renúncia

Qualsevol membre pot renunciar a la seva afiliació a l'Organització. Aquesta renúncia ha de ser enviada al Secretari General per un mitjà fiable.

Els membres que no liquidin la seva contribució dins dels 3 primers mesos de l'any actual, perden d'ofici el seu dret a vot. Es podria considerar que renuncien, quan no responguin al cap d'un mes de l'avís oficial.

Art. 10. Sense reclamacions

Els membres retirats o expulsats i els seus successors no tenen cap dret sobre els actius (financers i d'altres) de l'Organització. Per això mai no podran reclamar restitució o compensació per les contribucions pagades o qualsevol altra donació feta.

TÍTOL III. Assemblea General

Art. 11. L'Assemblea

L'Assemblea General és l'òrgan sobirà d'EURAO i està composta per tots els membres que s'han afiliat a l'Organització i han pagat la seva contribució per a l'any en curs.

Cada associació membre té un (1) vot. El vot es pot exercir en persona o per mitjans electrònics (e-mail, VoIP, …).

El President de l'Organització presideix l'Assemblea General d'ofici. Si el President no pot fer-ho, la presidència serà exercida pel membre de més edat de la Junta present.

Art. 12. Facultats de l'Assemblea General

L'Assemblea General té competència exclusiva sobre:

 • L'acceptació i revocació dels membres de l'Organització
 • Modificació dels Estatuts
 • La dissolució voluntària de l'Organització
 • Aprovació dels comptes financers i els pressupostos
 • Nomenament i cessament dels membres de la Junta
 • Nomenament i cessament dels interventors
 • Alliberar els membres de la Junta i als interventors
 • Tots els casos que no estiguin expressament previstos en els presents Estatuts.

Normalment, les decisions es prenen per majoria simple, és a dir, la meitat més un dels vots presents i representats, excepte en els casos de: modificació d'estatuts, acceptació de nous membres i dissolució, per als quals es requereix una majoria qualificada de 2/3.

Art. 13. Convocatòria d'Assemblea

L'Assemblea General ha de tenir lloc almenys un cop l'any. Podria celebrar-se per mitjans electrònics amb la finalitat d'estalviar temps i diners, evitar viatges llunyans i augmentar la participació.

La convocatòria anirà firmada pel President i/o el Secretari General per ser legal. Es pot fer per qualsevol mitjà possible: carta, correu electrònic, ...

La convocatòria hauria de ser enviada com a mínim amb 15 dies d'antelació i ha d'esmentar:

 • Data de l'Assemblea General
 • Ubicació amb adreça completa
 • Programa detallat de la reunió

Només els temes degudament esmentats i detallats a la convocatòria poden tenir efectes vinculants.

Art. 14. Modificació dels Estatuts

La modificació dels estatuts només és possible quan està degudament esmentada i detallada a la convocatòria de l'Assemblea General i 2/3 de les associacions membre són presents o representades (els votants).

Les modificacions en els estatuts només es podran adoptar amb 2/3 dels votants totals.

Les modificacions en els objectius de l'associació només són possibles amb 4/5 dels votants.

Art. 15. Actes

Les actes es fan per a cada Assemblea General. Han d'estar signades pel President i el Secretari General o per altres dos membres de la Junta.

Aquestes actes són ofertes als membres per qualsevol mitjà (carta, correu electrònic, ...).

TÍTOL IV. Junta Directiva

Art. 16. La Junta

L'Organització és guiada per una Junta Directiva, o Consell d'Administració. Aquesta Junta està integrada per un mínim de tres (3) directors. Aquests són nomenats per l'Assemblea General per un període de dos (2) anys.

Després de cada període de 2 anys, els membres de la Junta poden ser reelegits per un nou període de 2 anys.

Les funcions requerides i assignades entre ells són:

 • President
 • Vicepresident
 • Secretari General
 • Tresorer.

Cadascun dels membres de la Junta Directiva hauria de ser d'una associació diferent.

Si són necessàries (re)eleccions durant un període de 2 anys, el membre elegit només es mantindrà fins a la pròxima Assemblea electoral.

Art. 17. Com s'elegeixen els membres de la Junta

Els membres de la Junta són elegits per l'Assemblea General. Això es fa per majoria simple i independentment del nombre de membres presents o representats.

En cas que un lloc de la Junta quedi vacant, la Junta podrà temporalment triar a una persona per ocupar aquest càrrec.

Els membres de la Junta duen a terme la seva missió sense rebre honoraris a canvi.

Art. 18. Finalització i deposició dels membres de la Junta

El mandat d'un membre de la Junta s'acaba per:

 • Renúncia
 • Finalització del mandat, o
 • Deposició per l'Assemblea General.

Art. 19. Competències dels membres de la Junta

La Junta administra l'associació i la representa dins i fora dels drets.

La Junta està facultada per a tots els assumptes, excepte aquells que estan reservats legalment a l'Assemblea General.

La Junta actua com a demandant o demandat en tots els plets relatius a l'Organització i decideix sobre l'ús de les accions i els mitjans legals.

Els membres de la Junta són nomenats i cessats per l'Assemblea General.

La Junta executa els seus deures de manera col·legiada i només pot tenir discussions vàlides quan hi siguin presents la majoria dels seus membres.

Les decisions es prenen per majoria simple de vots. En cas d'empat, la proposta és rebutjada.

Art. 20. Reunions de Junta

La Junta és convocada pel President o dos altres membres de la Junta.

La reunió de la Junta està presidida pel President. En absència del President la presidència és duta a terme pel membre de més edat de la Junta.

De les reunions de la Junta s'aixecarà acta i la signaran el President i el Secretari, o dos altres membres de la Junta.

Art. 21. Delegació

La Junta pot proposar totes les normes internes que consideri necessàries o útils.

Les modificacions en aquestes normes internes són comunicades als membres per mitjà d'un butlletí informatiu (electrònic).

Si cal, la Junta pot nomenar un CEO (Chief Executive Officer) o administrador que s'encarregui del funcionament quotidià de l'Organització. Ell/ella s'encarregarà de la correspondència diària i els temes en curs. Ell/ella tindrà poders per subscriure qualsevol document en nom de l'Organització.

La Junta pot delegar les seves facultats per a procediments o accions específiques en una altra persona, membre o no de l'Organització.

TÍTOL V. Comptes i Pressupostos

Art. 22. Període

L'exercici econòmic i organitzatiu per a l'Organització comença l'1 de gener i acaba el 31 de desembre.

Art. 23. Activitats de tancament

La Junta prepara el tancament dels llibres i prepara també el pressupost per al pròxim any fiscal. Tots dos es presentaran a l'Assemblea General perquè els aprovi.

Art. 24. Interventors

L'Assemblea General nomena dos interventors.

És el seu deure executar un control regular de la comptabilitat de l'Organització. Al tancament, executen un control exhaustiu de les activitats financeres de l'últim any i n'informen a l'Assemblea General.

Art. 25. Dissolució i liquidació

Només l'Assemblea General pot decidir sobre la dissolució de l'Organització, després que hagi estat degudament posada i de forma explícita en l'agenda.

Hi ha d'haver almenys 2/3 dels membres amb dret a vot presents o representats i la decisió ha d'obtenir una majoria de 4/5 dels vots.

L'Assemblea General podrà nomenar llavors un o més agents de liquidació i en determinarà la competència i les condicions per a la liquidació.

Els actius seran, després de saldar els deutes, transferits a una associació amb objectius iguals i desinteressats, decidida per l'Assemblea General.

La dissolució i liquidació també s'anunciarà als membres per qualsevol mitjà (carta, correu electrònic, ...).

A Friedrichshafen (Alemania), el 25 de juny del 2016.